5. Afronding en Nazorg

5. Afronding en Nazorg

a. Evaluatiegesprek Een eindgesprek met de jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers wordt gehouden om de behaalde resultaten te evalueren. Bespreking van de mate waarin de doelen zijn bereikt en eventuele restpunten.   b. Nazorgplan Er wordt een nazorgplan opgesteld om terugval te voorkomen. Vervolgafspraken of aanvullende ondersteuning worden geboden indien nodig. c. Afsluiting Het traject wordt […]

4. Uitvoering van het Hulpverleningsplan

a. Begeleiding en Ondersteuning De geplande interventies worden uitgevoerd door gekwalificeerde hulpverleners van Praktijk Yinnar. Regelmatige sessies en contacten met de jeugdige worden ingepland.   b. Monitoring en Evaluatie Voortgang wordt regelmatig gemonitord en tussentijds geëvalueerd. Het hulpverleningsplan wordt aangepast op basis van de evaluaties indien nodig.   c. Multidisciplinaire Overleggen Regelmatig overleg met een […]

3. Opstellen van het Hulpverleningsplan

a. Doelstellingen Formuleren In overleg met de jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers worden concrete en haalbare doelen geformuleerd. Doelen worden SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) opgesteld.   b. Interventies Bepalen Er worden passende interventies en methoden gekozen. Een tijdspad voor de uitvoering wordt vastgesteld.   c. Afstemming en Goedkeuring Het hulpverleningsplan wordt besproken met alle […]

2. Diagnostiek en Assessment

a. Observatie en Analyse De hulpverlener observeert de jeugdige tijdens de sessies. Tijdens de sessies worden verschillende werkvormen gebruikt. De verzamelde data wordt geanalyseerd en er wordt een hulpverleningsplan opgesteld.

1. Aanmelding en Intake

a. Aanmelding De jeugdige of zijn/haar ouders/verzorgers nemen contact op met Praktijk Yinnar via telefoon, e-mail of het online aanmeldformulier op de website. Binnen 48 uur na aanmelding wordt er een bevestiging gestuurd en een intakegesprek ingepland. Verwijzing voor Vergoeding: Voor vergoeding van de hulpverlening is een directe verwijzing nodig vanuit de huisarts, gebiedsteam of […]