3. Opstellen van het Hulpverleningsplan

3. Opstellen van het Hulpverleningsplan


a. Doelstellingen Formuleren

In overleg met de jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers worden concrete en haalbare doelen geformuleerd.
Doelen worden SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) opgesteld.

 

b. Interventies Bepalen

Er worden passende interventies en methoden gekozen.
Een tijdspad voor de uitvoering wordt vastgesteld.

 

c. Afstemming en Goedkeuring

Het hulpverleningsplan wordt besproken met alle betrokkenen en aangepast indien nodig.
Goedkeuring en draagvlak van alle betrokkenen wordt verkregen.