Bij een echtscheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners met elkaar hebben worden verbroken.

Tegenwoordig zijn er echter ook veel ouders die ervoor hebben gekozen om niet te trouwen. Maar ook dan kunnen zij gaan scheiden. Zo’n scheiding heeft verder dezelfde kenmerken als een (echt)scheiding.

 

In de meeste situaties gaat het voor de kinderen om een enorm ingrijpende gebeurtenis. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen ondervinden van een scheiding van hun ouders. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook op na een aantal jaren en zelfs tot op latere leeftijd.

 

Om veel problemen voor kind, ouders en maatschappij te voorkomen is er KIES.

Werkwijze

Empowerment/vanuit eigen kracht, het versterken van de persoon zelf is een uitgangspunt dat leidt tot zelfregulatie en dit is een leidend principe binnen het KIES programma Het sturen van het eigen gedrag krijgt zowel vorm in de oefeningen die kinderen en gescheiden ouders krijgen bij deelname aan de interventie als in de manier waarop professionals ondersteuning bieden en feedback geven aan de kinderen en hun ouders. Zelfregulatie moet ertoe leiden dat kinderen en hun gescheiden ouders zich competent voelen en nadat er iemand een tijdje met hen mee is gelopen zij zelf weer verder kunnen gaan.

 

Bij KIES omvat zelfregulatie de volgende aspecten:

Zelfredzaamheid

Een ondersteuningsaanbod kent een beperkte duur, daarom is zelfredzaamheid van de kinderen en hun gescheiden ouders een belangrijk doel. KIES stimuleert kinderen en ouders te leren vertrouwen op hun eigen mogelijkheden om zelfstandig problemen te kunnen oplossen op de voor hen best mogelijke manier. Daarbij is het belangrijk dat kinderen en ouders zelf verantwoordelijkheid durven nemen zonder te oordelen over de ander.

 

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit heeft betrekking op de manier waarop kinderen en ouders zichzelf zien en ervaren. Kinderen en ouders moeten weer over voldoende zelfvertrouwen gaan beschikken en zich sterk voelen en geloven dat ze ook zelf in staat zijn problemen goed aan te pakken en op te lossen. Om het gevoel van effectiviteit te versterken is het nodig dat kinderen en ouders succes ervaringen opdoen en dat ook zien als resultaat van hun eigen inspanningen. Bij scheidingssituatie kan dit extra lastig zijn en daarom wordt extra aandacht gegeven aan de waardering van kleine behaalde resultaten en stapjes die ze zelf nemen.

 

Zelf leiding kunnen nemen

Kinderen en ouders willen graag hun eigen lot bepalen. Elk kind en elke ouder weet zelf wat ze belangrijk vinden in hun leven, in hun relatie met elkaar, de opvoeding en welke dingen en welk gedrag ze willen veranderen. KIES stimuleert kinderen en ouders zelf te kiezen aan welke doelen ze willen werken en welke strategieën ze daarvoor gebruiken. Kinderen en ouders formuleren zelf hun wensen voor verandering en criteria voor succes. Ze bepalen door observatie van het eigen perspectief en dat van anderen hun situatie en het gedrag van zichzelf en de ander en leren door zelfevaluatie of het gestelde doel haalbaar is. De kennis en vaardigheden die KIES biedt helpt kinderen en ouders op een wetenschappelijk verantwoorde manier meer greep te krijgen op hun eigen huidige situatie en toe te werken naar de voor hen best haalbare situatie.

Zelfsturing

Zelfsturing wil zeggen dat kinderen en hun ouders in echtscheiding situaties een realistische inschatting maken van hun eigen aandeel en dat van de ander. Het is ook belangrijk te leren onderkennen welke factoren van invloed zijn op het gedrag van de ouder en welke factoren op het gedrag van zichzelf, en welke mogelijkheden er zijn om daarin iets te veranderen. Kinderen en ouders leren reflecteren op hun aanpak en steeds na te denken: ‘wat deed ik goed, en wat zou ik de volgende keer anders kunnen doen om een nog beter resultaat te bereiken? Zo krijgen zij inzicht in hun gedrag en leren ze hoe ze dingen kunnen sturen in de richting van hun doelen.

 

Problemen oplossen

Zelfregulatie bij het oplossen van problemen betekent dat kinderen en ouders competent genoeg zijn om hun problemen te kunnen oplossen in uiteenlopende scheidingsituaties. Belangrijk is dat de ouders de probleemoplossende vaardigheden die ze bij KIES leren, kunnen vertalen naar situaties thuis en buitenshuis. Problemen in de situatie waarin zij zitten zullen afnemen naarmate kinderen en ouders beter in staat zijn risico’s van tevoren in te schatten en daarop te anticiperen, bijvoorbeeld door eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich goed voor te bereiden. Ook het tijdig kunnen bijsturen van situaties die uit de hand dreigen te lopen is een belangrijk aspect van adequaat problemen oplossen.

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl